Juridiska ärenden

Bodelningar

En bodelning innebär många juridiska frågor och är en ekonomisk överenskommelse. Vi hjälper till med delningen och med praktiska, ekonomiska och juridiska moment.

Skilsmässor

Äktenskapsskillnad sker genom att makarna tar ett gemensamt beslut om skilsmässa och skickar in en ansökan till tingsrätten, alternativt så tar den part som vill begära skilsmässa själv sin ansökan vidare. Sex månaders betänketid tillämpas om exempelvis endast ena parten vill skiljas.

Testamenten

Vi upprättar testamenten enligt alla lagar och regler samtidigt som vi ser till att målet eller målen med testamentet tydligt framkommer.

Arvsskiften

Finns flera dödsbodelägare ska en arvskifteshandling upprättas. Det går också att planera arvskifte redan vid bouppteckningen när exempelvis en fastighet ingår. Vi har kunskap om såväl regler kring arv som skattelagstiftning som gör att du med fördel kan rådgöra oss.

Bouppteckningar

Det kan vara smidigt att ligga steget före vid en bouppteckning och redan ha viss planering medräknat inför exempelvis ett dödsbo. Vi hjälper er gärna planera och rådgöra inför, som med att upprätta, själva bouppteckning.

Gåvoärenden

Vid gåva av lös egendom ska en anmälan om givande av gåva göras. Vem, när och var anmälan ska göras har vi full koll på och hjälper dig gärna.

Avtal

För att säkerställa att avtalet håller, är giltigt och innehåller nödvändiga komponenter kan man få mycket hjälp genom juridisk rådgivning. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ta hjälp med ett korrekt avtal från början än att behöva ingå i en juridisk tvist vid ett senare tillfälle.

Hyresavtal

Vi hjälper dig upprätta hyresavtal och vet vad som behöver ingå. Med regler kring exempelvis uppsägningstid och med hänsyn till viktiga aspekter såsom besittningsskydd med mera.

Inkassoärenden

Vi kan hjälpa dig med inkassoärenden, indrivning och betalningsföreläggande med mera.